http://norbimasszor.hu
a, Tanulási folyamat megvalósulása
Meghatározás :
            * a tanítási – tanulási folyamat minden estben interperszonális, kommunikatív,
                        interaktív cselekvések, tevékenységek sorozata.
A tanítási – tanulási folyamatról különböző elméletek születtek :
            1. Az új ismeretek hatékony közvetítése
                        * múlt század végén volt jellemző
                        * ma a német oktatásban van jelen
                        * tények, adatok, módszerek, amelyeket bemagoltak
                        * verbalizmust jelent
            2. Ismeretelsajátítás és alkalmazás folyamatának szervezése
                        – csoportra szabott módszerek ( kor, szint, előzetes ismeretek )
                        – személyiséget figyelembe veszi
                        – fontos eleme a tanári stílus
                        – a tanulót helyezi a középpontba
            3.A TANULÁS SZERVEZÉS LÉPÉSEI ( Nagy Sándor )
                        1. figyelemfelkeltés ( cél, probléma beállítás )
                        2. előzetes ismeretek felidézése
                        3. tények, törvényszerűségek deklarálása
                        4. tények, folyamatok elemzése
                        5. fogalomalkotás, következtetés, általánosítás
                        6. rendszerezés, rögzítés ( általánosból az egyedi felé )
                        7. tanultak alkalmazása
                        8. teljesítmény mérése, értékelése, visszacsatolás
            4. A tanulók önálló tanulni tudásának kialakítása :
                        * tanulási stratégiák
                        * tanulási nehézségek felmérése ( kudarc, félelem, önismeret )
                        * a tanulás megtanítása
                                   – tanulási feltételek ( otthoni, iskolai )
                                   – többféle módszer bemutatása ( tantárgyfüggő technikák )
                                   – rituális ráhangolódás ( szünetek, gátló tényezők )
                                   – házi feladatok
                        * tanulási motíváció
                                   – internalizált ( beépült ) lelkiismeret, kötelesség
                                   – intrinsic ( belső ) érdeklődés, kíváncsiság
                                   – extrinsic ( cél elérésének eszköze )
                                   – presztizs ( énérvényesítő tendenciák )
DIDAKTIKUS ANALÍZIS MODELLEK :
            * BLOOM – taxonómia :
                        ismeret — jártasság — készség — képesség
            * DE BLOCK – taxonómia :
                        – a tanulási viselkedés szintjeiből indul ki
                       
                        ismeret — megértés — alkalmazás — integrálás
                        * ismeret : a tanuló a fogalmakat reprodukálni tudja a kognitív ismeretek
                                               szintjén
                        * megértés : a tanuló értelmezni tudja a fogalmakat, érti a lényegüket.
                                               Példákkal alátámasztva, saját szavaival körülírva reprodukálni
                                               tudja a fogalmakat.
                        * alkalmazás : a tanuló képes a tevékenységek végrehajtására, adaptálva a
                                               kognitív fogalmakat.
                        * integrálás : a tanuló különböző helyzetekben, a problémához adaptálva
                                               képes a cselekedeteit végrehajtani. Képes megfogalmazni a
                                               fogalmak közötti azonosságokat, különbségeket és
                                               összefüggéseket.
A tanítási – tanulási folyamat szereplői :
1. tanár szerep :
            * pedagógus filozófiák — mit gondolok a tanulókról ?
                        – normatív ( társadalmi elvárások )
                        – gyermekközpontú nevelés ( emberi természet sajátosságait figyelembevevő )
                        – egyensúlyt kereső elképzelés
                        – speciális személyiség kategóriák
            * pedagógiai vezető stílusok :
                        a, autokrata :
                                   – jó eredmények a tanításban
                                   – a tanárt nem kedvelik
                        b, demokrata :
                                   – partnerként tekint a diákokra
                                   – megenged, megvitat
                                   – kiegyensúlyozott lehetőséget ad
                                   – a diákok visszaélhetnek vele
                       
c, laisse fair :
                                   – konformista tanár
                                   – nem szid, nem tanít
                                   – sem a diákok, sem a szülők nem kedvelik
            * a jó pedagógus ( Hart, 1930 )
                        * tanítási készség
                        * vidámság
                        * türelem
                        * barátságosság
                        * megértés
                        * elfogulatlan magatartás
                        * igazságos osztályzás
                        ¯ Rogers szemlélete a jó tanárról :
          feltétel nélküli elfogadás
          pozitív érzelmi odafordulás
          empátia
          affektusfigyelem ( kommunikációs jelzések fogadása )
          kongruencia
·          pedagógus jellegzetességek és túlkapások :
o   hangos beszéd
o   kinyilatkoztat
o   mindent megmagyaráz
o   skatulyázás
o   Pigmallion – effektus
o   Középre hatás elve
2. szülő szerep :
            * meleg – engedékeny
                        – kreativitás
                        – szemtelenség
                        – magatartási problémák
            * meleg – korlátozó
                        – majomszeretet
  kiskapuk,
                        – gyakran füllent
            * hideg – engedékeny
                        – csoportok, galerik
                        – a gyerek azzal próbálja meg kivívni az elismerést, amit otthonról hozott
            * hideg – korlátozó
                        – elfojtott agresszió
                        – feszültségek
3. diák szerep :
            * Hippokratesz diák típusai
                        – melankolikus
                        – szangvinikus
                        – kolerikus
                        – flegmatikus
            * Allport
                        w neurocitás              – ideges, mozgékony
                        w extraversio                         – folyamatosan foglakozik mással is, de azért ott van az órán
wnyitottság
wegyüttműködés                    megbízható, lehet rá számítani
wlelkiismeretesség –   kötelezettséget érez, nagy az igazságérzete, véleményét közli a  tanárral
·          Freud
o   Ösztön – én
§  Öröklött, személyiségben levő cselekvések
o   Én
§  Amilyen vagyok, amilyennek mások is látnak
o   Felettes – én
§  Amit gondolok magamról, hogy milyennek kellene lennem
·          Binét – Simon – féle intelligencia tesztek           
{egyéni képességek :
          hamar kialakul: zene, rajz, mozgás, matematika
          későn alakul ki: bölcsészet, filozófia, művészet
     a zsenik kb. 20 % -át ismerik fel ( oka a középre hatás elve )
 I. Ismeret szint
II. megértés szint
III. alkalmazás szint
IV. integrálás szint
Azonosítani
Ábrázolni
Asszisztálni
Adaptálni
Definiálni
Bemutatni
Dokumentálni
Átlátni
Felismerni
Értelmezni
Előkészíteni
Csoportosítani
Felsorolni
Felvázolni
Felmérni
Elemezni
Ismertetni
Jellemezni
Készíteni
Elkülöníteni
Maghatározni
Kifejteni
Kezelni
Ellenőrizni
Megnevezni
Körülírni
Közreműködni
Értékelni
Ráismerni
Leírni
Megfigyelni
Megítélni
visszaemlékezni
Megjeleníteni
Mérni
Összehangolni
Megmagyarázni
Működtetni
Összehasonlítani
Saját szavaival megfogalmazni
Rögzíteni
Tanácsot adni
végezni
Tervezni
véleményezni

IDŐPONTOT KÉREK MOST!