http://norbimasszor.hu
A betegség személyiségalakító hatása
Betegmagatartás = a beteg emberre jellemző viselkedés
            – együttműködés
            – ellenkező
            – bizalmatlan
            – hypochonder
            – szimuláns
            – disszimuláns ( betegség tagadó )
Betegségmagatartást befolyásoló tényezők :
            * belső tényezők :
                        – a beteg személyiségjegyeiből fakad
            * külső tényezők :
                        – tünetek észrevehetősége
                        – beteg környezete
                        – beteg kulturális és etnikai környezete
                        – gazdasági tényezők
A betegmagatartás szakaszai :
            1. Tünetek észrevétele
                        – öngyógyítás
                        – tünetek elfojtása, bagatelizálása
                        – szakemberhez fordulás
            2. Háziorvosi – szakellátás
            3. Egészségügyi ellátás igénybevétele
                        – elvárások megfogalmazása
                        – diagnózis elfogadása vagy elutasítása
            4. Függőségi helyzet
                        – gondoskodás, együttérzés, védelem elfogadása
                        – szociális szerepváltozás
            5. Gyógyulás és rehabilitáció
                        – akut betegség — hirtelen vége
                        – krónikus betegség —- életminőség
Oktatási folyamat :
A célmeghatározás szempontjai :
            – betegségek megelőzése
            – állapotromlás megakadályozása
            – betegség kimenetele
            – diagnosztikus vagy terápiás célú
            – életminőség fenntartása, javítása
            – önálló életvitel
Tanítási – tanulási folyamat :
            * a képességek felmérése, konkrét célok meghatározása
                        – Barthel index, FIM skála
                        – ápolási dokumentáció : – nem lehet standardizálni !
                        – konzultáció a teamtagokkal
A foglalkozás ( óra ) típusának meghatározása :
            – egyéni
            – csoportos ( legyen heterogén )
A módszerek helyes kiválasztása :
            – motíválás
            – bemutatás
            – magyarázat ( szemléletesség )
            – fokozatosság
            – gyakoroltatás
            – értékelés ( folyamatos, mindig pozitív legyen )
A beteg gyermek oktatása :
            – életkori sajátosságok figyelembevétele
            – motíváció
            – félelem leküzdése ( sok időt kell rá fordítani )
            – játékosság
            – szemléletesség
            – dicséret ( folyamatosan, önállóan )
            – fogyatékos gyermek oktatása :
                        – alapvető fogyatékosság jellemzőinek ismerete
                        – legnagyobb önállóság biztosítása
           
Mozgáskorlátozottak oktatása :
            – állapotfelmérés ( Barthel, FIM ), ápolási dokumentáció, teamkonzultáció
            – fókuszban az ADL – funkciók ( mindennapi élet tevékenységei )
            – önkatéterezés, kondicionálás
            – betegszervezetek
            – tájékoztató füzetek
            – Quality of Life, Independent Living – filozófiák
A fájdalom és az oktatás :
            – attitűdök : társadalmi, családi, vallási, kulturális elvárások, életkori sajátosságok
            – egyéni tűrőképesség
            – pszichés állapot
            – fájdalomelviselésére való felkészítés ( mondjunk mindig igazat )
Diagnosztikus és terápiás eljárások oktatása :
            – tekintsük a betegek partnernek
            – érthetően, ” magyarul mondjunk el mindent
            – legyünk szemléletesek
A betegvezetés módszertani elvei :
* egyéni betegvezetési terv kidolgozása, beteg személyisége, teherbíró képessége
            1. szerves összefüggés a betegellátás egészével :
                        – az egészségügyi ellátást végző szakember speciális ellátó feladatainak ellátása
                                   közben, annak szerves részeként kell végeznie a betegvezetést
                        – ehhez szükséges a megfelelő szakmai képzettsége, intenzív társas kapcsolata a
                                   beteggel
                          a gyógyítás hatékonysága attól függ, hogy a beteget mennyire sikerült
                                   együttműködővé tenni
            2. a beteg motíváltságának biztosítása
                        – nagy jelentőségű : betegfogadás, anamnézis felvétel …
                        – betegvezetés passzív oldala : a beteget csak addig kell motíválni, vezetni,
                                   amíg azt igényli
                        – betegvezetés aktív oldala : aktuális motiváltság szintjének fejlesztése
            3. fokozatos terhelés érvényesítése :
                        – fel kell mérni a beteg terhelhetőségét  — a túlterhelés a beteg állapotának
                                   romlásához vezethet
                        – egyszerűbbtől a bonyolultabb felé : ismeretek, tudnivalók, tevékenységi
                                   feladatok meghatározása
                        – mindig egyre nehezebb feladatot állítunk a beteg elé, ez a fejlesztés módszere
           
4. a beteg családjának hatás alá vonása :
                        – a család döntő szerepet játszik a gyógyulási folyamatban
                        – fel kell mérni a család – beteg kapcsolatát
                        – a családnak is annyi tudásra lesz szüksége, mint magának a betegnek
                        – a családot is be kell vonni a beteg ellátásába
                        – a család értse meg szerepét a beteg támogatásában
                        – a betegnek vissza kell nyernie független funkcióit
            5. elért eredmények visszajelzése, ellenőrzése
                        – kiinduló szint rögzítése, elérhető eredmények időbeliségének megtervezése !
                        – a beteg legyen képes :
                                   – állapot tudatosítására
                                   – támogató társas kapcsolatok kialakítására
                                   – új viselkedési módok kialakítására
                                   – önismereti igényszintjének nyújtására
                                   – lehetőségeinek felismerésére
                        – beszélgetésekkel, helyzetgyakorlatokkal, bemutatásokkal mérhetők  
A betegek oktatásának célja :
            a, az egészségmagatartás befolyásolása ( család, gyerek, közvetlen környezet )
                        – kulturális, etnikai, környezeti tényezők
                        – relatív fogalom — kinek mi az egészséges életmód
                        – ez viszonylagos, de elveket ki kell alakítani
            b, az állapotváltozással összefüggő ismeretek közvetítése :
                        – nem feltétlenül a betegséget jelenti, de az is beletartozik
                        – mikor melyiket alkalmazzuk — a helyzet függvénye
                                   – arányok : pl.: betegtájékoztató —- minden benne van magas szinten
 ( de nem ez a legfontosabb ), de pl., hogy hol hozzáférhető az
                                               egészséges táplálék , nem szerepel benne
            c, az életmódváltozással összefüggő feladatok megtanítása
            d, az állapotromlás megelőzésével kapcsolatos szemléletváltás elősegítése
A betegoktatás módszertana :
            * szocializáció ( nevelés, minta átadása )
            * eltérések ( személyiség, IQ, tudás )
                        – homogén a csoport,  ( iskolázottság, foglalkozás, életkor, személyiség
                                   változásai )
            * andragógiai elvek ( az andragógia és a pedagógia teljes skáláját felöleli )
            * értékelés ( kiértékelés óriási jelentőségű, a véleményezés más, folyamatos )
            * visszacsatolás
           
* oktatási segédletek
                        – folyamatos, álljanak rendelkezésre háttér információk
                        – a kiadványok módszertana milyen — nagyon fontos
            * a tananyag struktúrája
                        – hasonló felépítésű, mint az általános oktatásban, de hogy mikor milyen
                                   módszert, mértéket tartalmaz, az már pedagógiai módszer
            * tartalom
                        – nehéz meghatározni, érthető legyen a beteg számára, pl.: a beteg számára nem
                                   az élettan a fontos, hanem a hatás —- fontos azonban az, hogy rossz hírt
                                   is közölhetünk
            * a helyzet
                        – egyéni
                        – páros
                        – csoportos
                        – önsegítő
            * támogatás és megerősítés
Lényeg : a beteget támogassuk, segítsük, hogy meggyógyuljon. a beteg nélkül nem lehet semmit sem tenni !

IDŐPONTOT KÉREK MOST!