http://norbimasszor.hu
25. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Ismerőse érdeklődik Öntől a
foglalkozás egészségügyi szakápolói képesítésről. Tájékoztassa az érdeklődőt a
foglalkozás egészségügy feladatiról, tevékenységéről és a szakápoló szerepéről.
Tájékoztatása során az alábbi témaköröket érintse:
–         – a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat preventív, megelőző szerepe
–         – az
egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége
–         – a
munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki
tényezők (fizikai, kémiai,    
–           biológiai,
pszichoszociális, ergonómiai) egészségre gyakorolt hatása
–         
veszélyhelyzetek megelőzése
–         – szakápolói
feladatok
___________________________________________________________________________
Foglalkozás-egészségügyi
szolgálat preventív, megelőző szerepe:
A munkavégzés során a dolgozó szervezete többé- kevésbé
alkalmazkodik a munkakörnyezethez, ahol egészségre ártalmas munkafolyamatok is
adódhatnak.
Feladata: A káros munkakörnyezet okozta és a munkavégzésből származó
megterhelések, illetve igénybevételek vizsgálata és befolyásolása, továbbá a
munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása,
ellenőrzése és elősegítése.
Feladatai:-a munkakörnyezet emberekre gyakorolt hatásának elemzése
               -a foglalkozási megbetegedések
felismerése
               -a munkavállaló összes terhelésének
meghatározása
               -a foglalkoztathatóság feltételeinek
meghatározása
               – orvosi alkalmassági vizsgálatok
előírása
               – fiatalkorú és a megváltozott
munkaképességű személyekre való fokozott odafigyelés
A foglalkozás-egészségügy a munkakörnyezeti tényezők okozta és a
munkavégzésből származó megterheléseket ,valamint a munkát végző egészségi
alkalmasságát állapítja meg és ellenőrzi. Munkalélektani,munkaélettani
kérdésekkel, a munkakörülményekkel,munkakultúrával és a munkaalkalmassággal
foglalkozik.
Foglalkozás-egészségügyi
szolgálat:
 A munkavédelmi törvény
hatálya alá tartozó munkáltatónak a munkahelyen
foglalkozás-egészségügyiszolgáltatást kell biztosítani, amit a
foglakozás-egészségügyiszolgálatok látnak el.
Az egészséges munkakörnyezet
kialakításának jelentősége: 
Az egészség szó definíciója a WHO szerint a „a fizikai,
szellemi és szociális elemek komplex és kiegyensúlyozott rendszere, nem pedig a
betegség és fájdalom hiánya.” Vagyis az egészség több mint hibátlan és
problémamentes fizikumunk és testi működésünk.
Az egészséges munkakörnyezet koncepció ennek megfelelően nem
azonos a balesetmentes és betegség-megelőző munkahely felfogással, a
megközelítés a munkavállaló egyén természetes emberi igényeit veszi górcső alá
és vizsgálja meg egyéniségtől függően. 

Az egészséges munkakörnyezet
koncepció alapja és főbb fókuszai a következők: 
–        az iroda és egészség egymásra hatása,
vagyis a munkahelyi „well-beeing”;
– változatosság a munkafolyamatokban és feladatokban;
– az irodai mozgás és egészségügyi követelmények betartása;
– a koncentrációt elősegítő és támogató, optimális hang -és fényhatások
biztosítása;
– ergonómiai szempontból a megfelelő munkakörnyezet és eszközök biztosítása;
– a munkahely légkörének optimalizálása növényekkel, levegőztető rendszerekkel
és a nem-dohányzó munkavállalók védelmével.
Az egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége
Követelmények
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       A munkavégzés tárgyi feltételei (pl.
ivóvíz biztosítása).
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       Rend és tisztaság, veszélyes hulladék.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       Megvilágítás, munkahelyi zaj.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       Rezgés, légtechnikai megoldás.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       Klíma, munkahelyi por.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       Hőtermelés, védőital juttatása.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       A munkafolyamatra, technológiára,
anyagra vonatkozó követelmények.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT       Fertőző anyagok kezelése.
Munkahelyi megterhelés
(fizikai, szellemi,lelki)és a munkakörnyezeti kóroki
tényezők(fizikai,kémiai,biológiai,pszichoszociális,ergonómiai)egészségre
gyakorolt hatása:
Fizikai kóroki tényezők:- zaj okozta halláskárosodás
                                       – helyileg ható vibráció okozta  megbetegedések
                                       –
ionizáló sugárzás okozta betegségek
                                       – nem ionizáló(ultraibolya,infravörös)
sugárzás által okozott betegségek
                                      – túlnyomás alatti munkavégzés által
kiváltott betegségek
Kémiai kóroki tényezők:- ólom és vegyületei által okozott betegségek
                                        – higany és vegyületei által okozott
betegségek
                                        – klór által okozott betegségek
                                        –
levegőben lévő por által okozott betegségek
                                        –
foglalkozási asztma
Biológiai  kóroki tényezők:- gombák okozta bőrbetegségek
                                            – kullancs okozta agyvelőgyulladás,
Lyme kór
                                           – foglalkozással kapcsolatban
keletkező májgyulladás
                                           – foglalkozással kapcsolatban
keletkező tuberkulózis
Pszichoszociális ,ergonómiai kóroki tényezők:
– csontok,izmok megbetegedése egyoldalú igénybevétel következtében
– nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
– fokozott megterhelés okozta megbetegedések
Vészhelyzetek megelőzése:
1. Műszaki védelem biztosítása
Műszaki megelőzés: a munka során keletkező ártalmak megelőzését
szolgáló műszaki berendezések,technológiai és munkaszerzési intézkedések
– létesítményekre vonatkozó előírások
– munkahelyi rend és tisztaság
– gyógyítás, ápolás,gondozás
– egyéb általános rendelkezések
Műszaki megelőzés lehetőségei:- mérgező anyagok mennyiségének
csökkentése
– zárt termelési  folyamatok
alkalmazása,automatizálása
– légteret szennyező munkafolyamatoknak más tevékenységből való
elkülönítése
– megfelelő természetes és mesterséges szellőztetés biztosítása
2. Egyéni védelem biztosítása
3. Egészségügyi preventív
tevékenység
– felvétel előtti orvosi vizsgálat-alkalmasság
– időszakos orvosi vizsgálat-egészségre ártalmas munkakörben
4. Oktató,nevelőmunka
– baleset elhárítás és munkavédelmi oktatás
– egészségügyi felvilágosító tevékenység
5. Ellenőrző munka
– munkavédelmi szemle
– folyamatosan figyelni kell kísérni a munkavédelmi és
balesetelhárítási berendezések megfelelő működő képességét
Veszélyhelyzetek megelőzése
Szakápolói feladatok
Feladata: Részt vesz az egészség-megőrzési, egészségnevelési
feladatokban, a foglalkozással összefüggő betegségek felismerésében,
kezelésében és a munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában,
adminisztrációs, dokumentációs tevékenység.

IDŐPONTOT KÉREK MOST!