http://norbimasszor.hu
22.
kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Szomszédjában egy cukorbeteg gyermek él.
Szülei Öntől kérnek tanácsot az öninjekciózás során felhasznált eszközök
megsemmisítéséről. Tájékoztassa a szülőket az előírásokról! A tájékoztatás
során az alábbi szempontokra térjen ki:
–         környezetszennyező
anyagok és hatásuk az egyénre és a környezetre
–         veszélyes
hulladéknak minősített anyagok az egészségügyben
–         az
egészségügyi ellátó rendszerek tevékenységéből származó szennyező anyagokra
vonatkozó előírások,
szabályok
–         beavatkozások
során felmerülő kockázati tényezők, kockázatok kivédése
–         a
dolgozók védelme a veszélyes hulladékok kezelése során  
___________________________________________________________________________
Környezetszennyező anyagok és hatásuk
az egyénre és környezetre:
A környezetvédelem az ember által okozott
kár minimalizálását jelenti az ember érdekében.
Az idő múlásával az ártalmak egyre csak
növekszenek
Környezetszennyező anyagokat négy
veszélyességi osztályba soroljuk
1.   
különösen veszélyes
2.   
 fokozottan
3.    mérsékelten
3.        nem
veszélyes
Ezen belül is külön helyet kapnak a
kórházak és eü. intézmények fertőző hulladékai.
·         Az eü.-ben veszélyes
hulladéknak számítanak azok a hulladékok  amelyek tartalmaznak higanyt,
ólmot vagy radiokatív anyagot.
·         Továbbá
a vérrel ill. a testszövetekkel szennyezett eü.-i hulladékok. Ezeket
a veszélyes hulladékokat külön gyűjtik, körültekintően  tárolják. A
dolgozók megfelelő védőruházatban, dupla kesztyűben dupla zacskóba rakják az
ilyen jellegű szennyezett hulladékot, majd az erre kijelölt hűtőszekrénybe
kerül, ahonnan az égetőbe viszik. 
Ezt az eljárás kell az otthoni
gyakorlatban is alkalmazni. Külön gyűjteni a véres váladékos hulladékot, és el
kell tüzelni. Különös gondot kell fordítani példánkban említett öninjekciózás
során a személyes higiéniára, fertőtlenítésre, és a kellékek tárolására is.
·         Mindig
külön kis fiókban tároljuk a kellékeket, itt csak az erre a célra
használt dolgokat tartsuk.
·         
használt fecskendőket  vissza kell vinni az orvosi rendelőbe, vagy a
gyógyszertárba, kötelesek visszavenni.
·         Egyszer
használatos fecskendőt CSAK EGYSZER! (Ezeket a fecskendőket lezárható
műanyag flakonba kell gyűjteni. )
Kockázati tényezők: Előfordulhat tűszúrás,
érintkezés a véres ill. szennyezett kellékekkel.
Szúrás esetén mindig hagyni kell kicsit
vérezni, utána fertőtleníteni. 
Környezetszennyező anyagok és hatásuk az
egyénre és a környezetre
Az emberi sejtek alapanyagcseréjének
következtében, valamint a baktériumok elleni védekezés melléktermékeként szabadgyökök jönnek
létre. A környezetszennyezés (dohányfüst, kipufogógázok, vegyileg szennyezett
élelmiszerek és ivóvíz, stressz, tv- és számítógép-képernyő sugárzása) utat
nyit a szervezetben termelődő szabadgyökök egészségkárosító működésének. A
szervezet antioxidáns rendszere, mely az immunrendszer erősítéséhez is kell,
alakítja vissza ezeket a sejtmérgeket.
Ugyanakkor a táplálkozás során sajnálatos
módon egyre kevesebb antioxidáns jut a szervezetbe. Ennek
következtében emelkedik a tüdő- és szívrendszeri megbetegedések valamint a
daganatos betegségek száma, a fokozott fertőzéssel, immungyengeséggel, illetve
allergiával kapcsolatos betegségek köre.
Veszélyes hulladéknak minősített anyagok
az egészségügyben
Az „éles” eszközöket, hulladékokat
szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni. Ezek lehetnek különböző
térfogatú műanyag vagy impregnált papír dobozok. A gyűjtődobozok térfogatát a
keletkező hulladék mennyiségének megfelelően kell megválasztani, figyelembe
véve a megengedett tárolási időt. A dobozokat a használat alatt le kell fedni,
jól alkalmazhatók azok a dobozok, amelyek fedelén bedobónyílást vágtak.
Megtelés után a dobozokat úgy kell lezárni, hogy ne legyenek kinyithatók.
A veszélyes hulladékot az ADR szerint kell
csomagolni, feliratozni, a gépkocsi vezetőjének ADR vizsgával kell
rendelkeznie, a gépkocsi meg kell feleljen az ADR műszaki és alaki
előírásainak.
Az egészségügyi ellátó rendszerek
tevékenységéből származó szennyező anyagokra vonatkozó előírások, szabályok
Az 1/2002. (I.11.) EüM
rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről
(továbbiakban: R) részletes ismertetése
2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL
98/2001 korm rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
Beavatkozások során felmerülő kockázati
tényezők, kockázatok kivédése
A dolgozók védelme a veszélyes hulladékok
kezelése során
Védőruha
Megfelelő és pontos munkaköri leírás
Megfelelő szakképzettség
23.
kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Munkahelyén tűzriadó gyakorlatot végeznek.
Ismertesse a teendőket tűzriadó esetén kollégáival!
Az ismertetés során az alábbi szempontokra
térjen ki:
–         tűzvédelmi
jogszabályok és rendelkezések
–         tűzvédelmi
oktatás, oktatásra kötelezettek
–         tűzvédelmi
utasítás, tűzriadó terv
–         riasztás,
tűzoltás eszközei, a riasztás eszközeinek használata
–         tűzoltóság
feladatai   
___________________________________________________________________________
– Tűzvédelmi jogszabályok és
rendelkezések:
Jogi szabályozás: 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
Tűzvédelmi szabályzat: Tartalmaznia kell:
-A tűzvédelmi feladatokat is ellátó
személyek feladatait és kötelezettségeit
-A tűzvédelmi szervezet feladatára,
felépítésére, működésére és irányítására vonatkozó szabályokat
-A létesítmény és a helyiségek, szabad
terek, veszélyes övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint azokra
vonatkozó előírásokat
-A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi
előírások
– Az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységek engedélyezési feltételeit a munkáltatóra és a munkavállalóra
vonatkozó tűzvédelmi feladatokat
-A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos
feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési
követelményeket
-A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással
műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait
– Létesítményi tűzoltóság szabályait
Tűzvédelmi oktatás, oktatásra
kötelezettek:
A munkáltató tűzvédelmi oktatás keretében
ismerteti meg a dolgozókkal a törvényekben, rendeletekben, szabályzatokban
foglaltakat. Az általános követelményeket alkalmazva a helyi
viszonyokra.  A tűzvédelmi oktatás a dolgozók számára kötelező. Az
oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és az érintettek
aláírásával igazolni. A munkavégzés feltételeinek megváltozása esetén a
dolgozót vonatkozó tűzvédelmi követelményekkel is meg kell ismertetni.
Tűzvédelmi utasítás, tűzriadó terv:
Tűzriadó terv: Meghatározott
feltételek esetén a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell
készíteni. Kialakítása során figyelembe kell venni:
-A tűzjelzés módját
-A riasztás rendjét (tűzoltóság, az
intézményben tartózkodók)
-A létesítmény elhagyásának módját
-A tűz esetén szükséges tennivalókat
-A fő veszélyforrásokat
A létesítmény helyszínrajzát tűzvédelmi
szempontból (kapcsolók, vízszerzési helyek, tűzoltásra alkalmas anyagok és
berendezések)
A tűzriadó tervben foglaltakat évente kell
gyakorolni, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Riasztás, tűzoltási eszközök, a riasztás
eszközeinek használata
tűzjelzés módja Mindig a legalkalmasabb eszközt kell választani.
Törekedni kell a legkisebb időveszteségre. Történhet: élőszóval,hangjelzéssel,
tűzjelzőkészülék használatával
Tűzoltási eszközök :  A
tűzoltó-technikai eszközök az építményekben telepített a tűz észlelésére
jelzésére oltására a beavatkozás könnyítésére alkalmas felszerelések. Előnyük
hogy a kis tüzek terjedése gyorsan megakadályozható általuk és a műszaki
mentéshez is felhasználhatók valamint kezelésük egyszerű.
– tűzoltó homok
– tűzoltó pokróc: kisebb felületű éghető
folyadékok,gázpalackok egyéb éghető anyagok ill égő ruházat tűzének oltására
használható. Lángmentesített anyagból készül, ennek ellenére oltóhatását
nedvesítése fokozza.
– víz
– tűzoltó készülékek (víz,hab,por,
szén-dioxid)
Működésük és használatuk:
 Az indítás szempontjából a két
legelterjedtebb változat:
– Beütő szeges indítású: ezekben a
készülékekben  az oltóanyag tartályon belül van elhelyezve a
hajtóanyag palack. A hajtóanyag kiengedéséhez-a biztosító elem eltávolítás
után-erőteljesen rá kell ütnünk a beütő szegre. Hallani fogjuk amint kiáramlik
a gáz ekkor egyúttal keveredik az oltóanyaggal és fellazítja azt. Pár másodperc
után használható a készülék.
– Fejszelepes indítású:ezek a készülékek a
belenyomott hajtógázas változatúak.
Állandó nyomás alatt van az egész
palack,melynek értéke kb 14bar. A palack tetején van a hordozó fogantyú,ezen
található az indító kar,melynek-a biztosító szeg eltávolítása
utáni-lenyomásával elindul az oltóanyag.
E típusú készülékeken található egy
nyomásmérő óra is mely a palackban uralkodó nyomás értékéről tájékoztat
bennünket.
Tűzoltóság feladatai:
A tűzvédelmi hatóság a következőképpen jár
el:
– korlátozó és tiltó rendelkezéseket hoz
-a tűzesettel kapcsolatos hatósági
bizonyítványokat kiállítja
– tűzvédelmi bírságot szab ki
Tűzoltóság:
A tűzvédelmet és a műszaki mentést ellátó
ill, abban közreműködő szervek:
-BM tűzoltóság Országos Parancsnoksága
– Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósága
– Helyi önkormányzatok
– Hivatásos önkormányzati tűzoltóság
– tűzoltó egyesület
– önkéntes tűzoltóság
24.
kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Szakközépiskola 11. évfolyamán előadásra
kérik fel az egészségügy és a környezetvédelem kapcsolatáról! Tervezze meg,
majd tartsa meg előadását! Az előadás során az alábbi szempontokra térjen ki:
–         a
környezetvédelem fogalma, szerepe
–         az
ivóvíz és az egészség
–         élelmiszerbiztonság
–         éghajlat
változás hatása az emberi szervezetre
–         légköri
szennyeződések hatása
___________________________________________________________________________
Környezetvédelem fogalma:
§         A
környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek
célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése,
a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet
megelőző állapot helyreállítása
§         egy
társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai
létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk
mérséklésére vagy elhárítására irányul.
§         A
környezetvédelem magába foglalja mindazokat az intézkedéseket, melyek célja az
ember természetes és mesterséges környezetének megóvása elsősorban ember
civilizáció káros hatásaitól
A környezetvédelem szerepe:
 • élőhelyünk, bolygónk megóvása,
 • az emberi egészség fenntartása
Élelmiszer – biztonság fogalma: az élelmiszerek azon minőség-tulajdonsága, amely a
fogyasztójának életét,
Vagy egészségét semmilyen módon nem
veszélyezteti, vagy semmi egyéb módon számára károsodást nem okoz
Az ivóvíz és az egészség
A víz legfontosabb feladatai a szervezetben: A víz
szállítja a tápanyagokat a sejtekhez, A víz eltávolítja az anyagcsere során
keletkezett felesleges termékeket, A víz párásítja a levegőt, amit belélegzünk,
A víz teszi rugalmassá az izületeket a csontok összekapcsolásához, A
legfontosabb szerveinket védő rugalmas burkot víz alkotja.
Magyarországon a talajvízből, forrásokból,
felszíni vizekből nyerjük az ivóvizet, ezért nagyon fontos, hogy óvjuk
vízkészletünk minőségét. 
Környezetvédők, tudósok,
kutatók kezdték el vizsgálni a folyókat, talajvizet, forrásokat, mindazokat
a helyeket, ahonnan az ivóvizet nyerjük. Így egyre világosabbá válik, hogy mi
magunk hogyan szennyezzük életünk alapvető feltételét, a
vizet. Antidepresszánsok, fogamzásgátlók, koleszterinszint-csökkentők,
fájdalomcsillapítók, kemoterápiához használt gyógyszerek maradványait találták
ivóvizekben. A kórházak, gyógyszergyárak, egészségügyi intézmények azok a
helyek, amelyek egyértelmű forrásai a szennyeződésnek, de a háztartások is
hozzájárulnak ehhez a negatív jelenséghez. 
A legnagyobb szennyezők az intenzív
mezőgazdaság, a vegyipar, papíripar, a nem elég biztonságos hulladéklerakók,
sérült vízvezetékek, a vegyi anyagok szűrésére képtelen szennyvíztisztítók.
Nitrát vegyületek, növényvédő szerek, klór, savak, nehézfémek, nitrát juthat
ivóvizünkbe. Veszélyesek és nem lehetnek jelen a vízben a szulfidok, ammónium,
arzén, nehézfémek, növényvédő szerek, nitrát. A nitrát csecsemőknél súlyos
betegséget okoz ott, ahol kútból nyerik a vizet, s az nitrátot tartalmaz.
A vízzel a szervezetükbe jutó nitrát a baktériumok hatására nitritté alakul,
felszívódik a vérbe. Itt a vérfestéket úgy alakítja át, hogy az nem lesz képes
az oxigén szállítására. 
Mit tehetnek a családok a vizek
védelméért? 
 • A lejárt, eldobásra ítélt vegyszereket,
  kozmetikai szereket kezeljük a környezetre káros anyagként! Keressük meg a
  veszélyes hulladékokat gyűjtő pontokat! 
 • A nem használt gyógyszereket a gyógyszertárak
  erre kijelölt tárolóiba dobjuk!
 • Csak akkor szedjünk gyógyszert, ha valóban
  fontos! 
 • Háztartásunkban olyan tisztítószereket, növényvédő
  szereket használjunk, amelyek környezetbarátok!
A környezeti ártalmakon kívül az emberek
egyéb veszélyforrásoknak is ki vannak téve.
A táplálkozás, fontos és meghatározó
életükben. Ezért a létfenntartáshoz szükséges anyagoknak, táplálékoknak biztonságosnak
kell lennie az emberi szervezetre. Ügyeljünk arra, hogy az ivóvíz
tiszta és káros anyagoktól mentes legyen!
 A víz legyen színtelen,
szagtalan, íztelen, nem tartalmaz sem élő sem élettelen szilárd anyagokat még
mikroszkópos méretűt sem, sótartalma 0,5% körül legyen, a benne lévő egyik ion
mennyisége sem haladja meg a természetes,egészségnek nem ártó mennyiséget
Élelmiszerbiztonság
Az élelmiszer-biztonság mennyiségi
és minőségi
 kategória. Egyfelől jelenti az adott ország lakosságának
teljes körű ellátását a szervezeti igények lehető legteljesebb kielégítésével
folyamatosan (ENSZ-definíció), másfelől jelenti, hogy a termék elfogyasztása
nem jár semmiféle mikrobiológiai, toxikológiai és radiológiai egészségkárosodással, azaz
ártalmatlan
.
Magyarországon az élelmiszerek biztonsága
magas szintű, rendszeresen ellenőrzött. Az EU előírásokhoz hasonlóan
Magyarországon is kötelező valamennyi összetevő feltüntetése az élelmiszerek
címkéjén. Az egészségügynek fontos szerepe van a megfigyelésben, a határértékek
megállapításában, az engedélyezési eljárásokban. Az élelmiszerhigiéniai
szabályozásban az ellenőrzés a HACCP rendszer keretében zajlik.
A 2002. január 1-jétől kötelező HACCP
rendszer célja, hogy az élelmiszerek biztonságát megteremtsék, a lehetséges
veszélyeket és kockázatokat kiszűrjék azáltal, hogy az élelmiszer
előállításban, kereskedelemben, vendéglátóiparban az egységek vezetői, dolgozói
is részt vesznek annak kialakításában, hogy az általuk gyártott, forgalmazott
élelmiszerek ne veszélyeztessék a fogyasztók egészségét.
Éghajlat változás hatása az emberi
szervezetre
A klímaváltozás hatásai, a szélsőséges
időjárási jelenségek gyakoriságá­nak fokozódása érzékenyen érinti az emberi
szervezetet, nemcsak a krónikus betegeket, időseket, hanem az egészségeseket
is. A szélsőségek – különösen a hőségnapok – érzékeny, majd sérülékeny
állapotot idéznek elő. Az eddigi figyelem a hőhullámok egészségkárosító
hatásaira (hősokk, hőguta, idő előtti halálozás) az allergén pollentermelő
növények pollinációjának sajátosságaira, a kullancsok által terjesztett
agyvelőgyulladás és Lyme-kór, valamint az UVB sugárzás okozta
melanóma-morbiditásra összpontosult. Az éjszakai alvást is zavarja a lehűlés
hiánya.
A klímaváltozás érinti a
munkaegészségügyet, a munkavédelmet is. Mindenekelőtt az egészség védelmét
szolgáló munkakörülményeket kell meg­teremteni (munkaidő és pihenőidő aránya,
esetleg a déli szieszta engedélyezése egyes speciális szabadtéri munkásoknál).
Különös figyelmet érdemel a veszé­lyes ipari üzemekben, a kémiai biztonság
megteremtése és ellenőrzése
A légkör szennyező elemei: por, füst, köd, szmog
A levegőszennyezés hatásai
•A levegő tisztaságának nagy jelentősége
van az ember egészsége megóvása szempontjából.
•A szervezet a levegőszennyeződés
elhárítására energiát fordít, mely felesleges megterhelést jelent, csökken a
szervezet ellenálló képessége.
•A szennyezett levegő gyengíti a
szervezetet, betegségeket idézhet elő, a meglévőket súlyosbíthatja, késlelteti
a gyógyulást.
•A hirtelen fellépő, de általában rövid
ideig tartó magas koncentrációjú szennyeződések akut megbetegedéseket okoznak.
A légszennyezés hatásai:
Lokális hatás: pl. hőerőmű környezetében kialakuló környezetkárosító
hatás
Regionális hatás: fotokémiai szmog
Kontinentális hatás: savas esők
Globális hatás: globális felmelegedésózonréteg
elvékonyodásaklímaváltozás

IDŐPONTOT KÉREK MOST!